Thema's

Oldambt geen Win(d)gewest

Grootschalige windplannen in het Groninger landschap
Mede door onze inzet (link naar actie-website) is het Oldambt (voorlopig) uit beeld voor grootschalige windplannen. De oorspronkelijke plannen van 2000 Mw aan opgesteld vermogen in alleen onze provincie betekende dat ook het landschap van het Oldambt ernstig zou worden aangetast. Gelukkig kon uiteindelijk dit voornemen worden beperkt tot 835 Mw waarbij het Oldambt zal worden ontzien. De windturbines zijn nu (nog) gepland in drie gebieden, te weten nabij de Eemshaven, onder Delfzijl tot aan Nieuwolda en langs de N33.

Het gevaar is echter nog steeds niet geweken. Door protesten van de inwoners van Veendam (actiegroep 'Tegenwind N33') wordt nu het gebied boven Meeden (tot aan het Winschoterdiep) onderzocht. Daar 35 windturbines zien kwijt te raken, betekent dat de eerste rij windturbines al op 500 meter van Meeden komt te liggen. Doordat nu ook Meeden zich roert (actiegroep 'Storm Meeden') vindt de PvdA van Menterwolde dat nu gekeken moet worden naar plaatsing aan de andere kant van de A7.

Met dit voorstel van de PvdA wordt de situatie pas echt desastreus. Windturbines in de Poort van het Oldambt staan dan niet alleen duidelijk zichtbaar in het open landschap van het Oldambt, maar tasten ook het woongenot aan van de inwoners van Noorbroek, is desastreus voor de recreatie in het Oldambt en vooral voor de verdere economische ontwikkeling van Blauwestad.

Onze visie over windturbines
Sommige ontwikkelingen zijn echter volstrekt niet in te passen in het landschap. Zo'n ontwikkeling is de voorgenomen plaatsing van windturbines in het unieke landschap van het oldambt. Windturbines die de menselijke maat te boven gaan zijn moeilijk in te passen in een landschap. Wij zien daarom windturbines het liefst ver op zee geplaatst.

Persberichten windturbines
Aantasting van landschap van het Oldambt dreigt opnieuw. Daarnaast wordt ook het toerisme en de toekomstige verkoop van bouwkavels van Blauwestad bedreigt. Redenen voor ons een persbericht op te stellen.

Reeds eerder hebben wij Gedeputeerde Moorlag gewezen op de onaanvaardbare overdaad aan windturbines in ons landschap. Gelet op het feit dat Nederland - op het dwergstaatje Malta na - het dichtsbevolkte EU-land is, betekent dat verhoudingsgewijs in ons landschap substantieel minder windturbines kunnen worden geplaatst. Daarnaast hebben wij in separate brieven Gedeputeerde Moorlag gewezen op andere en betere mogelijkheden het gewenste percentage duurzame energie in 2020 te realiseren.


Bosjesproject
Wat wij bereikt hebben
De SLO maakt zich sterk voor het behoud en een verantwoorde ontwikkeling van ons bijzondere landschap. Vooral aantasting van de openheid van het Oldambt zal de SLO altijd aan de kaak blijven stellen.
De weidsheid is en blijft ons speerpunt! Het is dus zeker niet onze bedoeling om alle bosjes en bossen in het Oldambt op te ruimen.

Een planmatig beheer van de bosjes geeft ons de gelegenheid dit beheer te "verwaarden", er dus een economische waarde aan toe te kennen.
Het is namelijk zo dat al het materiaal (houtsnippers) dat jaarlijks vrijkomt gebruikt kan worden. In een grote kachel zullen die snippers in de zomer een zwembad verwarmen en 's winters zorgen ze voor de verwarming van een nabijgelegen sporthal. Van transport over zeer grote afstanden is dus geen sprake.

Door Landschapsbeheer Groningen, waarmee we een bijzonder goede samenwerking hebben, is dit plan inmiddels ingediend bij de provincie en het Waddenfonds. Ook de gemeente Delfzijl heeft te kennen gegeven dat ze mee wil doen. Een project van ca. 1.5 miljoen euro!

Documentatie
het project ‘Een eindeloze horizon- Herstel van de Oldambtster weidsheid’ heeft twee doelstellingen.
Het primaire doel is de identiteit van het gebied en de landschappelijke samenhang weer zichtbaar en beleefbaar te maken.
De tweede doelstelling is het toegankelijk maken van dit landschap en het vergroten van de kennis van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden.
Daarbij is een van de onderdelen het tegen het licht houden van de bestaande fiets- en wandelroutes en waar nodig willen we informatie toevoegen over de ontstaansgeschiedenis en de vorming van het Oldambt. Nieuwe routes worden samen met het Route Bureau Groningen digitaal ontsloten en er wordt gedacht een nieuwe dijkenroute, waarin de gebruikers via verhalen over de bouwers van de dijken mee worden genomen door de tijd.
Voor dit onderdeel vragen we jullie om t.z.t. mee te gaan doen. Een ambitieus project. We verwachten eind van het jaar een beoordeling door het Waddenfonds. Het volledige plan ‘Een eindeloze horizon- herstel van de Oldambtster weidsheid’ kunt u hier inzien.

Copyright © 2008, Stichting Landschap Oldambt. Alle rechten voorbehouden   -   Foto's © Fotografie Willem Friedrich